KARTON SERVIS s.r.o.Poskytovatel certifikátu SGS

Všeobecné obchodní podmínky

PLATNÉ NENÍ-LI MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM SMLUVNĚ STANOVENO JINAK

Obecné

 1. V případě sporů v obchodních věcech bude místně příslušným soudem prvního stupně obecný soud prodávajícího. Prodávající může však využít místní příslušnosti i jiného zákonného soudu.
 2. Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky.
 3. Kupující nemá právo postoupit nároky ze smluv s prodávajícím třetí straně.

Uzavření smlouvy

Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího a jejím písemným potvrzením prodávajícím.

Potvrzení objednávky

Potvrzením přijaté objednávky stanovuje prodávající cenu, termín a způsob dodání, způsob balení a platební podmínky.
Nesouhlasí-li kupující s podmínkami uvedenými na potvrzení objednávky, musí jakékoli své výhrady sdělit prodávajícímu okamžitě (do 24 h) po převzetí potvrzení objednávky. Pokud kupující nevznese žádné připomínky, je objednávka považována za závaznou.

Dodávky a termíny plnění

Je stanoveno v potvrzení objednávky.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve lhůtě stanovené na potvrzení objednávky s odchylkou +/- tři dny.

Dodávka je splněna těmito způsoby:
 1. dodáním zboží kupujícímu přepravou prodávajícího
 2. předáním zboží k přepravě smluvnímu dopravci
 3. převzetím zboží kupujícím v sídle prodávajícího nebo oznámením o připravení zboží k vyzvednutí
 4. dodáním zboží do konsignačního nebo externího skladu
 5. dále v případě, že již vyrobené zboží nemůže prodávající dodat z důvodu neplacení předchozích dodávek kupujícím a v případě nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu považuje se dodávka za splněnou. Zboží v těchto případech může prodávající uskladnit na účet a riziko kupujícího a fakturovat kupujícímu
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky.

Vykládku dodaného zboží zajišťuje kupující na své náklady.

V případě nedodržení termínu dodání, kupující stanoví přiměřenou dodací lhůtu. Po jejím marném uplynutí může kupující od smlouvy odstoupit.

Při platbě zálohovou fakturou či platbě předem v hotovosti se termín dodání zboží počítá od dne uhrazení platby.

U povinnosti dodat zboží a dodržet dodací lhůty se termíny prodlužují o období mimořádných a nezaviněných okolností, jež způsobily závažnou provozní poruchu a znemožnily vyrobení či odeslání zboží.

Cenové a platební podmínky

Jsou stanoveny v potvrzení objednávky.

Při nedodržení lhůt splatnosti je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné části za každý den prodlení.

Rozměry

U všech obalů z vlnité lepenky se udávají vnitřní rozměry obalu v pořadí:
délka (L) x šířka (B) x výška (H).
U přířezů z vlnité lepenky se vztahuje první rozměrový údaj vždy na směr vlny.
Všechny rozměry se udávají v mm.
Tolerance rozměrů dodávaných obalů je dána typem a kvalitou zpracovávané vlnité lepenky (3 - 15 mm).

Kvantitativní odchylky

Vzhledem k technologii výroby je prodávající oprávněn splnit objednávku v množstevní a cenové toleranci 10%.

Záruka kvality

Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží.
V případě, že kupní smlouva nebo zvláštní dohoda mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví požadavky na technické znaky jakosti zboží, podmínky kvalitativní přejímky zboží, záruční lhůtu, nároky z vad zboží apod., platí obchodní zvyklosti oboru papíru a celulózy v zemi prodávajícího následující ustanovení:
 1. Nabízený druh vlnité lepenky se může změnit ve složení, pokud se tím podstatně nezmění užitné vlastnosti zboží.
 2. Prodávající neručí za nepatrné odchylky provedení zboží (rozměry, barva, tisk, lepení, šití, hmotnostní rozdíly apod.), které nemají podstatný vliv na používání zboží.
 3. Nároky z vad zboží se řídí ustanovením § 436 a následujících a Obchodního zákoníku.

Reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a je povinen oznámit zjevné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 10-ti dnů od fyzického převzetí zboží kupujícím.
Kupující je povinen oznámit skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Záruční doba 5 měsíců.

Přepravní obaly

 1. Zboží je standartně loženo na paletách EUR
 2. Palety EUR jsou fakturovány za cenu 180,- Kč + DPH/ks.
 3. V případě vrácení palet EUR ihned při převzetí zboží ( pouze vozidlům firmy Karton servis - nikoli externím přepravcům) palety fakturovány nebudou
 4. Splatnost faktur na palety EUR je 14 dní.
 5. V případě vrácení palet EUR do firmy Karton servis s.r.o. Vám bude vystaven dobropis
 6. Karton servis se zavazuje odebrat zpět palety EUR pouze v počtu palet dodaných
 7. Karton servis s.r.o. přijme zpět pouze palety EUR v dobrém stavu.
 8. Vrácení palet EUR do firmy Karton servis je vždy na náklady zákazníka.

Schválení vzorků a výkresové dokumentace, validace zákazníkem

Sjednané dodací lhůty začínají běžet okamžikem schválení zkušebních vzorků nebo výkresové dokumentace kupujícím a poté co prodávající obdrží od kupujícího veškeré podklady potřebné k provedení a zajištění shodnosti zakázky.
Zákazník má možnost buď osobně se zúčastnit validace při výrobě anebo ji přenechat zodpovědným osobám z firmy Karton Servis, s.r.o.
Zákazník nese odpovědnost za subjektivní vady v případě, že se nedostaví po oznámení o nutnosti jeho účasti při validaci výrobku anebo jeho odsouhlasení tuto validaci přenechat zodpovědným osobám z firmy Karton Servis, s.r.o.
Za schválení vzorků či výkresové dokumentace se považuje vystavení objednávky kupujícím.

Výhrada vlastnictví

Dodávka je považována za majetek prodávajícího až do uhrazení ceny dodávky kupujícím.

Majetek zákazníka

 1. Majetkem zákazníka se rozumí výsekové desky či tiskařské štočky (byly-li kupujícím zaplaceny nebo dodány) potřebné k zajištění výroby objednaného zboží zákazníka není-li smluvně stanoveno jinak
 2. Prodávající smí majetek zákazníka použít pouze za účelem plnění objednávky kupujícího
 3. Prodávající musí identifikovat, udržovat a provozovat nářadí v průběhu technické životnosti kvalifikovanými pracovníky.

Pohyb cizích osob v závodu Karton Servis, s.r.o.

Pohyb cizích osob v prostorách firmy Karton Servis, s.r.o. se řídí dle ustanovení příslušného provozního řádu, který je uložen a připraven k nahlédnutí v kanceláři firmy Karton servis s.r.o.

Stejně tak musí dodržovat stávající předpisy ohledně vstupu do závodu a obchodu. Ručení za úrazy, které se těmto osobám přihodí v areálu závodu je vyloučeno, pokud takový úraz nebyl zaviněn úmyslným porušením nebo hrubým zanedbáním povinností zákonných zástupců firmy Karton Servis, s.r.o.
  V Praze dne 1.8.2003
Ing. Miloš Trpišovský
ředitel společnosti
KARTON SERVIS s.r.o.
Za Mototechnou 2640/2a, 150 00 Praha 5 - Stodůlky
NETservis s.r.o.